Przedmiot działalności

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Miasto Suwałki z zakresu:
 • tworzenia, warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamiennych i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, a także realizowanie zadania gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • gospodarowania nieruchomościami w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości bądź ich części należących do gminnego zasobu nieruchomości wraz z dochodzeniem roszczeń wynikających z tych stosunków zobowiązaniowych.

2. Spółka może również:

 • budować i eksploatować na zasadach najmu domy mieszkalne,
 • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,
 • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Spółki,
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jej własności,
 • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność,
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali i innym przeznaczeniu,
 • prowadzić pośrednictwo w obrocie lokalami mieszkalnymi.

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Wierzbicki

Data wytworzenia: 2016-08-29

Wprowadzający: Mirosław Wierzbicki

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Mirosław Wierzbicki

Data publikacji: 2016-08-29