Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Spółki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Wierzbicki, adres poczty elektronicznej m.wierzbicki@zbm.suwalki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 563 50 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Prezes Zarządu-Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Adres organu odwoławczego: ulica Wigierska 32, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@zbm.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 563 50 00

Dostępność architektoniczna

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul.  Wigierska 32,  16-400 Suwałki

Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy Wigierskiej 32, drugie wejście od  budynku Wigierskiej 32 A (wchodzi się przez bramę boczną od ulicy 1 Maja). Pierwsze wejście główne posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Drugie wejście od ul. 1 Maja nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych główny wewnątrz budynku znajduje się przycisk systemu przywoławczego, za pomocą których można wezwać pracownika Spółki. W budynku nie ma windy, obsługa  osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika przyciskiem  systemu przywoławczego.

W budynku siedziby Spółki  nie ma pętli indukcyjnych jak również informacji głosowych.


Inne informacje i oświadczenia

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób niedosłyszących.

Spółka nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Wierzbicki - Redaktor BIP

Data wytworzenia: 2020-09-21

Wprowadzający: Mirosław Wierzbicki

Data modyfikacji: 2021-03-24

Opublikował: Mirosław Wierzbicki

Data publikacji: 2020-09-21