Zarząd Spółki

Zarząd Spółki (jednoosobowy):

Jarosław Lebiediew - Prezes Zarządu

 

Prokurenci (prokura łączna):

Teresa Słabińska-Kutyło

Wojciech Bujwid

 

Do obowiązków i kompetencji Prezesa Zarządu należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zarządu;
2) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz;
3) określanie zadań i kierunków działania Zarządu;
4) kontrola realizacji zadań;
5) analiza i ocena wyników działalności Zarządu;
6) składanie w imieniu Zarządu oświadczeń woli i zaciąganie zobowiązań;
7) wydawanie uchwał i zarządzeń regulujących porządek wewnętrzny Zarządu oraz     prowadzoną działalność;
8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zarządu;
9) powoływanie pełnomocników oraz określanie granic ich umocowania;
10) nadzór nad bezpieczeństwem pracy, zabezpieczeniem przeciwpożarowym oraz warunkami pracy załogi;
11) nadzór nad ochroną mienia oraz przestrzeganiem tajemnicy służbowej;
12) nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników;
13) koordynacja i kontrola pracy podległych pionów i samodzielnych stanowisk pracy;
14) nagradzanie i premiowanie pracowników oraz stosowanie kar porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) przyjmowanie, rozstrzyganie, nadzór i kontrola załatwiania wniosków, skarg.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Wierzbicki

Data wytworzenia: 2016-09-02

Wprowadzający: Mirosław Wierzbicki

Modyfikujący: Mirosław Wierzbicki

Data modyfikacji: 2021-02-19

Opublikował: Mirosław Wierzbicki

Data publikacji: 2016-09-02