Dyrektor ds. Eksploatacji

Dyrektor ds. Eksploatacji - Wojciech Bujwid

 

Dyrektor ds. Eksploatacji - ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie powierzonych mu zadań, do których należą w tym w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym typowaniem budynków, budowli i lokali do remontu lub modernizacji oraz typowaniem technologii wykonania prac remontowych - w ramach realizacji obowiązku dbania o należyty stan techniczny mienia zarządzanego i administrowanego przez Zarząd;
2) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i realizacją zadań rocznych i wieloletnich planów inwestycji, remontów nieruchomości oraz planu zadań eksploatacyjnych, w zakresie:
   a) terminowego przygotowania i kompletności dokumentacji niezbędnej do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych, zlecanych podmiotom zewnętrznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w granicach zatwierdzonego planu finansowego Zarządu,
   b) prawidłowego stosowania procedur, związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
   c) należytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem zleconych zadań inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych.
3) kontrola nad prawidłowym rozliczeniem robót inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych wykonanych w ramach zatwierdzonego planu finansowego;
4) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych zarządzanych budynków i prawidłowym sporządzeniem protokółów oraz aktualizacją prowadzonych książek obiektów zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
5) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych w budynkach zarządzanych przez Zarząd, w szczególności: instalacji i urządzeń ciepłowniczych, instalacji i urządzeń energetycznych, instalacji i urządzeń gazowych oraz dźwigów osobowych;
6) nadzór nad niezwłoczną realizacją działań związanych z usuwaniem awarii i ich skutków;
7) koordynacja i kontrola całości spraw dotyczących utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanych nieruchomości komunalnych oraz będących własnością Spółki;
8) współpraca z właściwymi komórkami Urzędu Miejskiego w zakresie polityki inwestycyjnej i remontowej nieruchomości komunalnych;
9) nadzór i kontrola czynności dotyczących zamawiania usług w zakresie utrzymania w należytym stanie porządkowym i estetycznym zarządzanych nieruchomości komunalnych;
10) organizacja i kontrola ruchu drogowego na drogach wewnętrznych będących w administrowaniu Zarządu;
11) organizacja realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych w zakresie:
   a) zapewnienia ciągłości zaopatrzenia nieruchomości w media, wywozu odpadów stałych i płynnych poprzez właściwe organizowanie i zamawianie usług komunalnych,
   b) organizowania i zamawiania usług z zakresu utrzymania czystości i należytego stanu sanitarno-porządkowego administrowanych budynków i nieruchomości gruntowych,
   c) organizowania i zamawiania usług z zakresu działań związanych z należytym utrzymaniem dróg, chodników, dojść do budynków i do wyznaczonych miejsc gromadzenia odpadów na zarządzanych nieruchomościach - w okresie zimowym,
   d) prawidłowego rozliczenia prac i usług eksploatacyjnych wykonanych w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
   e) zapobiegania dewastacji i zniszczeniu powierzonych nieruchomości poprzez zapewnienie usług z zakresu właściwego dozoru i ochrony,
   f) prawidłowego prowadzenia zbiorczej ewidencji eksploatacyjnej zarządzanych zasobów;
12) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem planu zadań inwestycyjnych i remontowych na dany rok kalendarzowy;
13) nadzór nad rezerwowaniem w planie remontów środków na pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych, jak również wspólnot mieszkaniowych, proporcjonalnie do udziałów Gminy;
14) nadzór nad realizacją działań podległych komórek organizacyjnych w zakresie:
   a) przygotowania lokali do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, określających warunki wykonania oraz rozliczeń z tytułu realizacji prac, związanych z modernizacją zajmowanych przez nich lokali, dotyczy najemców, którzy zgłosili wolę wykonania prac w ww. zakresie na własny koszt i we własnym zakresie,
   b) zawierania umów na usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, telewizji kablowej, umów użyczenia oraz utrzymania węzłowych osłon śmietnikowych, umów najmu pomieszczeń węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o., umów dzierżawy nieruchomości gruntowych i umów dzierżawy lub najmu elementów budynków pod reklamy,
   c) nadzór nad prowadzeniem ewidencji zawartych przez Zarząd umów najmu, dzierżawy i nieruchomości;
15) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, wynikającego z pełnionej funkcji;
16) podejmowanie decyzji oraz podpisywanie korespondencji w zakresie spraw realizowanych przez podległe komórki organizacyjne;    
17) nadzór nad zabezpieczeniem majątku i mienia w podległych komórkach organizacyjnych;
18) bieżące informowanie Prezesa Zarządu o zaawansowaniu wykonania zadań w podległych komórkach organizacyjnych;
19) zapewnienie terminowego wykonania uchwał i zarządzeń Prezesa Zarządu, zaleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli wewnętrznej w podległych komórkach organizacyjnych;
20) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących stanu technicznego zarządzanych nieruchomości oraz realizacji zadań eksploatacyjnych i remontowych;
21) nadzór nad właściwym i terminowym załatwianiem wniosków, skarg klientów oraz mieszkańców krytyki prasowej przez podległe komórki organizacyjne;
22) kontrola i nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań statystycznych w podległych komórkach organizacyjnych;
23) wnioskowanie i opiniowanie zmian personalnych, nagród i kar dyscyplinarnych oraz przeszeregowań pracowników w podległych komórkach organizacyjnych;
24) nadzór nad zgodnym z prawem przetwarzaniem baz danych osobowych w ramach podległych komórek organizacyjnych;
25) nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami gruntowymi, w tym prowadzeniem ewidencji, zagospodarowaniem, porządkowaniem spraw terenowo- prawnych, czasowym zajęciem i wydzierżawianiem;
26) nadzór nad gospodarowaniem budynkami i lokalami, w tym przebudową i zmianą sposobu użytkowania, porządkowaniem spraw rozbieżności powierzchni i udziałów w nieruchomości wspólnej;
27) nadzór nad przejmowaniem i przekazywaniem budynków, lokali i nieruchomości gruntowych;
28) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zleconym, w tym organizowaniem zebrań wspólnot mieszkaniowych, przygotowaniem projektów uchwał, przygotowaniem umów o zarządzanie nieruchomością;
29) współpracą z zarządcami i zarządami wspólnot mieszkaniowych;
30) przestrzeganiem przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków najemcy, wynajmującego, właściciela i użytkownika lokalu, w zakresie techniczno - eksploatacyjnym egzekwowaniem obowiązków wynikających z tych przepisów;
31) prowadzeniem spraw spornych dotyczących stawek czynszu;
32) rozliczaniem kosztów centralnego ogrzewania na poszczególne lokale w zakresie opracowanego regulaminu;
33) współpracą z komórkami organizacyjnymi Zarządu, Urzędu Miejskiego oraz podmiotami i instytucjami zewnętrznymi;
34) Dyrektor ds. Eksploatacji w ramach nadzorowanych spraw podejmuje decyzje oraz podpisuje korespondencję w zakresie spraw realizowanych przez podległe komórki organizacyjne m.in. w zakresie:
   a) opinii na sprzedaż alkoholu w zarządzanych budynkach,
   b) zgody na zajęcie nieruchomości gruntowych,
   c) opinii zagospodarowania nieruchomości gruntowych, w tym umieszczenia elementów infrastruktury technicznej,
   d) zgody na wykonanie przez najemców lokali mieszkalnych robót obciążających wynajmującego do późniejszego rozliczenia,
   e) rozliczenia nakładów poniesionych przez najemców lokali mieszkalnych na roboty obciążające wynajmującego,
   f) pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - w odniesieniu do budynków Gminy Miasto Suwałk, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo Prezydenta Miasta,
   g) głosuje w imieniu Miasta nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych, podejmowanymi w drodze indywidualnego zbierania głosów, w oparciu o udzielone pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.
35) nadzoruje właściwe i terminowe załatwianie skarg i wniosków mieszkańców i krytykę prasową przez podległe komórki organizacyjne;
36) przyjmuje interesantów obowiązkowo w godzinach wyznaczonych przez Prezesa Zarządu oraz w innych terminach wg własnego uznania i możliwości;
37) reprezentuje Zarząd na zewnątrz, w ramach spraw nadzorowanego pionu oraz na polecenie Prezesa Zarządu;
38) reprezentuje Gminę Miasto Suwałki na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w oparciu o udzielone pełnomocnictwo Prezydenta Miasta;

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-23

Wprowadzający: Mirosław Wierzbicki

Modyfikujący: Mirosław Wierzbicki

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Mirosław Wierzbicki

Data publikacji: 2017-11-23