Główny Księgowy

Główny Księgowy - Teresa Słabińska-Kutyło

Z-ca Głównego Księgowego - Halina Sienica

Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie powierzonych mu zadań, do których należą w szczególności:
1)    bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarządu;
2)    prowadzenie rachunkowości Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, w szczególności:
  a)    zorganizowanie obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
  b)    opracowanie i udoskonalanie zakładowego planu kont wraz z instrukcją umożliwiającą prawidłową kwalifikację, ewidencję i rozliczanie kosztów z uwzględnieniem miejsc ich powstawania,
  c)    zapewnienie prowadzenia księgowości w sposób kompletny i chronologiczny, umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych zgodnie z zakładowym planem kont,
  d)    bieżącą kontrolę pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowo- finansowych wpływających do Zarządu,
  e)    ewidencję mienia Zarządu, dokonywanie inwentaryzacji majątku Zarządu oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
  f)    sporządzanie sprawozdań finansowych Zarządu, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego.
3)    prowadzenie gospodarki finansowej Zarządu w zakresie:
  a)    prawidłowego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych oraz ochrony środków pieniężnych,
  b)    kontrolowania kosztów pod względem zasadności, legalności i gospodarności ich poniesienia zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Zarządu i harmonogramem wydatków,
  c)    kontroli terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań Zarządu.
4)    prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego Zarządu, rozdysponowania środków przekazywanych z budżetu i innych będących w dyspozycji Zarządu;
5)    współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania bilansu za dany rok sprawozdawczy,
6)    aktywny udział w ustalaniu i realizacji polityki finansowej Zarządu, w tym dokonywanie ocen opłacalności oraz wnioskowanie do Prezesa Zarządu w zakresie zaciągania zobowiązań kredytowych i innych form finansowania zwrotnego związanego z realizowanymi przez Zarząd inwestycjami i remontami związanych z tworzeniem oraz utrzymaniem mienia Spółki;
7)    wspieranie kluczowych decyzji Prezesa Zarządu poprzez dostarczanie informacji na temat aktualnej kondycji finansowej Zarządu, możliwości zwiększenia efektywności finansowej oraz planowanych działań i prognoz ekonomiczno-finansowych;
8)    przedkładanie Prezesowi Zarządu i okresowych analiz ekonomicznych oraz przewidzianych przepisami prawa sprawozdań w zakresie działalności Zarządu i opracowywanie wniosków dotyczących działań naprawczych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w działalności Zarządu;
9)    ocena płynności finansowej Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej i przyszłej zdolności płatniczej;
10)    analiza struktury organizacyjnej i projektowanie zmian zmierzających do poprawy kondycji finansowej Zarządu;
11)    przedkładanie okresowych sprawozdań i analiz dotyczących wykorzystania funduszu wynagrodzeń, zatrudnienia itp.;
12)    prowadzenie bieżących analiz gospodarki finansowej Zarządu i przedkładanie okresowych raportów;
13)    ocena zdolności realizacji planu finansowego pod kątem wpływów i wydatków;
14)    koordynacja i nadzór nad bieżącym ewidencjonowaniem dokumentów księgowych z zachowaniem chronologii zapisów;
15)    zapewnienie bieżącego i terminowego prowadzenia rozrachunków publiczno¬prawnych oraz comiesięcznego uzgadniania sald na kontach rozrachunkowych;
16)    nadzór nad należytym zabezpieczeniem i przechowywaniem dokumentów i danych księgowych w celu zapewnienia ich ochrony przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
17)    nadzór i kontrola w zakresie deklaracji dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) oraz deklaracji dla potrzeb podatku od nieruchomości;
18)    dokonywanie w ramach kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych Zarządu z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
19)    przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Prezesa Zarządu w zakresie dotyczącym prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia inwentaryzacji, polityki rachunkowości;
20)    przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Prezesa Zarządu w zakresie dotyczącym prowadzenia i usprawnienia windykacji należności Zarządu;
21)    nadzór nad bieżącym rejestrowaniem wpłat najemców lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu opłat czynszowych i pozostałych, związanych z użytkowanymi lokalami;
22)    nadzór nad prowadzonymi postępowaniami, związanymi z egzekwowaniem należności czynszowych i pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokali działek i garaży;
23)    nadzór nad prowadzeniem bieżącej analizy zaległości opłat czynszowych przez najemców nieruchomości i przedstawianie wniosków Prezesowi Zarządu;
24)    kontrola i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem działań związanych z windykacją należności Zarządu, w szczególności obejmujących:
  a)    systematyczne wysyłanie wezwań do dłużników o zapłatę należności,
  b)    terminowe i prawidłowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia na drogę sądową przeciwko dłużnikom o zapłatę należności,
  c)    prowadzenie systematycznych analiz należności Zarządu i podejmowanie czynności zapobiegających przedawnieniu się należności,
  d)    ponawianie wniosków do komornika o egzekucję od dłużników zasądzonych prawomocnych wyroków sądowych o zapłatę należności,
  e)    przygotowanie i kompletowanie dokumentów w postępowaniu windykacyjnym,
  f)    sporządzanie raportów dotyczących efektów prowadzonych działań windykacyjnych.
25)    nadzór i kontrola nad rozpatrywaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  a)    wniosków o rozłożenie na raty zaległości czynszowych,
  b)    wniosków o umorzenie zaległości będących w kompetencji Prezesa Zarządu,
  c)    wniosków o umorzenie zaległości będących w kompetencji Prezydenta Miasta Suwałk;
26)    nadzór i kontrola kosztów ponoszonych przez Zarząd w związku z windykacją należności Zarządu, analiza zasadności ich poniesienia i zgodności z założeniami planu finansowego Zarządu;
27)    opracowywania planów finansowych rocznych i wieloletnich Zarządu oraz opracowywania ich korekt na podstawie materiałów przygotowanych przez komórki organizacyjne Zarządu;
28)    podejmowanie decyzji oraz podpisywanie korespondencji w zakresie spraw realizowanych przez podległy pion;
29)    reprezentowanie Zarządu na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, wynikającego z pełnionej funkcji;
30)    wnioskowanie i opiniowanie zmian personalnych, nagród i kar dyscyplinarnych oraz przeszeregowań podległych pracowników;
31)    odpowiedzialność prawno-finansowa z tytułu nieprawidłowego wykonania obowiązków w ramach pełnionej funkcji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z ustawy o finansach publicznych,
32)    prowadzenie księgi udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Redaktor UM

Data wytworzenia: 2017-11-24

Wprowadzający: Mirosław Wierzbicki

Modyfikujący: Mirosław Wierzbicki

Data modyfikacji: 2021-01-20

Opublikował: Mirosław Wierzbicki

Data publikacji: 2017-11-24